ناحیه یک اردبیل نمونه سوالات - مطالب درسی و خارج از درس پنجم و ششم

1  صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد.

الف   انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها زندگی کند.                                      صحيح      غلط                           ۰/۵

ب     بیش ترین انرژی الکتریکی تولید شده در کشور ما از نوع آبی است.                           صحيح      غلط                          5/0

ج      درخت خرما در مناطق سردسیر رشد می کند و نمی تواند هوای گرم را تحمل کند.     صحيح □     غلط □                        5/

2   جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.                                                                               الف   تصمیم گیری به معنی ............... است.                                                                                                                               5/0                                                                                  

ب    در مصرف برق به ساعت 7 تا 11 شب ....................... می گویند.                                                                                           5/0                                                                                                        

ج     در دوره اسلامی به دانشمندان .................. می گفتند.                                                                                                        5/0                                                                                                                                                                            

3    گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

                                                                            

الف    استفاده از فکر و تجربه ی دیگران چه نامیده می شود؟

           الف) همکاری              ب) همدلی               ج)نظم                    د) مشورت                                                                     5/0                                                                                  

ب     مسلمانان فن کاغذ سازی را کدام کشور آموختند؟                                                                                                

        الف) اسپانیا                  ب) چین               ج) آفریقا             د) روم                                                                                   5/0

           

4    به سوالات زير پاسخ كوتاه دهيد .                                                                                                

                                                                                                                          

الف   مهم ترین منبع غذایی انسان ها چیست؟                                                                                                                          75/0

 

ب     خط زمان نشان دهنده چیست؟                                                                                                                                         1

 

ج     به محل استراحت و تأمین آذوقه ی مسافران و چهارپایان برای سفر طولانی در دوره صفویان چه گفته می شد؟                75/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                               

 

 

ردیف

 

 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

 

بارم

5

از فایده های دوست خوب دو مورد را بنویسید.

 

1

6

چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد؟

 

1

7

تصمیمات مهمی که ما در زندگی می گیریم چه آثاری به دنبال خواهند داشت؟

 

 

2

8

مراحل تصمیم گیری را نام ببرید.

 

 

5/1

9

عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید.

 

1

10

مزیت کشت گلخانه ای نسبت به سایر کشت ها چیست؟

 

 

1

11

انواع سوخت های فسیلی را نام ببرید.

 

 

5/1

12

 

انرژی هسته ای چگونه پدید می آید؟

 

1

 

13

 

عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شد؟

 

5/1

 

14

 

از آثار تاریخی و دیدنی شهر اصفهان چهار مورد را نام ببرید.                                                                                                                                                                                                  

 

1

 

15

              

صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورند؟               

 

1

 

موفق باشیید.( بهروز فتحی سرگروه چندپایه ناحیه یک اردبیل)

منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده همکاران ارجمند هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی 1391ساعت 0:40  توسط بهروز فتحی   |